Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden 2021

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Party Expert met huurders gesloten en betreffen de in deze AV genoemde materialen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder:

Verhuurder: Party Expert Attractieverhuur, Party Expert Events en Schminktheater.nl houdende onder Party Expert te Alkmaar

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst materialen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode. Materialen: alle goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires.

3. Huurperiode

De materialen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 8 uur. De huurperiode vangt aan op de huurdatum, zodra de gehuurde materialen het magazijn van Party Expert verlaten en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde materialen weer terugkomen in dat magazijn, tenzij Party Expert de gehuurde materialen transporteert naar huurder. In dit laatste geval vangt de huurperiode aan na betaling van de borg. De huurovereenkomst dient dan wel getekend in het bezit te zijn van Party Expert. Tenzij anders omschreven.

4. Tarieven

4.a. De huurder wordt geacht de door Party Expert gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs per bank en volledig (max. 8 dagen – min. 2 dagen) vóór of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Voor bedragen boven de € 2000,- vraagt Party Expert een aanbetaling, deze aanbetaling is doorgaans 50% van het totaalbedrag incl. 21% B.T.W. Indien geen tijdige en / of volledige betaling heeft plaats gevonden door de huurder kan Party Expert het getekende retour gezonden contract / huurovereenkomst zonder opgaaf van reden ontbinden.
Aan foutieve en/of niet correct vermelde bedragen op contracten, huurovereenkomsten en/of facturen kunnen geen rechten worden ontleend. De laatst verzonden of verstuurde E-mail of poststuk is in deze bindend. Tenzij anders omschreven.

5. “No return policy”

5.a. Bijbehorende artikelen bij onze verhuur of verkoop producten worden “zoals het is” verhuurd of verkocht. U neemt de verantwoordelijkheid van uw huur/aankoop, er vinden geen restituties plaats.
5.b. Indien Party Expert overgaat of moet overgaan tot wijziging van de overeenkomst zal hij de huurder een alternatief aanbieden. Indien de huurder dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan Party Expert te melden. Restitutie is niet mogelijk door: een wijziging in verband met slecht weer, zoals onweer, storm of harde wind >Windkracht 5.

6. Borg

De bij aanvang van de huurperiode (eventueel) betaalde borg wordt na afloop van de huurperiode terugbetaald, tenzij al dan niet opzettelijk aangebrachte schade aan de gehuurde materialen wordt geconstateerd zoals beschreven in Art. 18. van deze AV of anderszins materiele of immateriële schade aan Party Expert is toegebracht. Tenzij anders beschreven/overeengekomen of ingeval van begeleiding bij één of meerdere attracties.

7. Annulering

7.a. Indien huurder bij Party Expert een reservering heeft geplaatst en vervolgens deze reservering wenst te annuleren, kan Party Expert in de maand voor de gereserveerde huurdatum 100% van het overeengekomen huurbedrag opeisen. Bij annuleringen tot een maand voor huurdatum zullen 50% annuleringskosten worden berekend. Bij geen tijdige en / of volledige betaling door de huurder kan Party Expert het getekende retour gezonden contract/ huurovereenkomst zonder opgaaf van reden ontbinden.

7.b.  Als u diensten van Party Expert heeft geboekt zowel particulier of zakelijk, en u wenst het feest of evenement te annuleren, uit angst voor het coronavirus-covid-19.
Indien er geen negatief advies is afgegeven door de Gemeente of GGD voor het gebied waar het feest of evenement zou plaatsvinden, dan is Party Expert genoodzaakt om 100% van het overeengekomen huurbedrag in rekening te brengen..
Wel is het in overleg mogelijk om het evenement of feest te verplaatsen naar een andere datum.
De volledige betaling van het reeds geplande feest of evenement blijft gewoon bestaan, ook al wordt het feest of evenement verplaatst.

8. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan Party Expert de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan Party Expert van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

9. Gebruik

De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de materialen omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door Party Expert gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde materialen zich bevinden om de toestand van die materialen te laten inspecteren.

10. Vervoer

Huurder vervoert de door hem gehuurde materialen vanaf magazijn van Party Expert geheel voor eigen rekening en risico, tenzij anders overeengekomen.
Auto’s van Party Expert dienen bij het evenemententerrein en/of gebouwen te kunnen komen om de gehuurde materialen goed te kunnen afleveren of af te voeren.
Wij bezorgen tot aan de eerste trede, dit wil zeggen dat wij geen attracties, e.d. op verdiepingen leveren. (m.u.v. een aanwezige personenlift)

11. Werking

11.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie vanaf magazijn van Party Expert wordt geleverd.
Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde materialen beantwoorden aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.
11.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dient huurder dit direct te melden aan Party Expert.
Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde materialen niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Party Expert is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

12. Vergunningen.

Eventuele benodigde vergunningen dienen door de huurder te worden verzorgd.

13. Nutsvoorzieningen.

Gebruik van elektriciteit, gas en water is voor rekening van de huurder.

14. Promotionele doeleinden.

Eventuele digitale opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

15. Extra kosten.

Eventuele extra kosten van parkeergelden, tolgelden en (veer)bootkosten worden doorberekend buiten de kosten van de opdracht om. Deze kosten zullen achteraf doormiddel van een factuur en kopieën van parkeer/tolgelden en tickets aan de huurder worden toegezonden.

16.Consumpties.

16.a. Huurder dient zorg te dragen voor normale consumpties voor medewerkers van Party Expert ter plaatse.
16.b. Indien Party Expert om 17:00 uur werkzaamheden verricht en deze verricht tot 20:30 uur of langer dient huurder zorg te dragen voor een (eenvoudige) maaltijd.

17. In gebreke zijn en schadevergoeding.

17.a. De materialen moeten door de huurder aan het magazijn van Party Expert worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
17.b. Alle verhuur materialen moeten door huurder aan het magazijn van Party Expert worden teruggebracht uiterlijk op de datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde materialen teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de materialen, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens Party Expert, en aan Party Expert een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per uur voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs.
In geval van beschadiging van de materialen is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 75% van die huurprijs.
17.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de materialen een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal Party Expert het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

18. Meldingsplicht.

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan Party Expert. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Party Expert doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan Party Expert die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

19. Schade.

19.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.
19.b. Het is huurder niet toegestaan om in de gehuurde materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.
19.c. Als huurder is het niet toegestaan om de gehuurde materialen te slepen. Het materiaal dient getild of verreden te worden met de daartoe behorende vervoersmiddel. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

20. Verzekeringen.

19.a. De gehuurde materialen zijn door Party Expert niet verzekerd tegen zaakschade aan derden, welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde. Letselschade in wat voor aard ook is door Party Expert niet verzekerd, gebruik en betreden van het gehuurde is op eigen risico.
19.b. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen, die bij aanvang van de huurperiode niet waren geconstateerd, alsmede voor schade aan Party Expert ten gevolge van verlies en/of diefstal tijdens de huurperiode.
19.c. Party Expert verstrekt bij iedere attractie een gebruikershandleiding en veiligheidsnormen, u bent als huurder verplicht zich strikt aan deze gebruikershandleiding en veiligheidsnormen te houden.

21. Wettelijke Aansprakelijkheid.

Bij losse verhuur is gebruik van materialen geheel voor rekening en risico van de huurder.
Bij losse verhuur is de huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn/haar onzorgvuldig handelen.
Party Expert verstrekt bij losse verhuur van iedere attractie een gebruikershandleiding en veiligheidsnormen, u bent als huurder verplicht zich strikt aan deze gebruikershandleiding en veiligheidsnormen te houden.

22. Weigeringrecht Party Expert.

22.a. Party Expert heeft ten allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren. Party Expert heeft het recht, ten alle tijden attracties en/of materialen te verwijderen bij een evenement indien de veiligheid van materiaal en/of onze medewerkers in gevaar is. De betalingsverplichting blijft ten allertijde van kracht.
22.b. Party Expert  heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden en andere zaken waarin overmacht een aanzienlijke rol speelt.

23. Gebruik door derden.

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding. Mits schriftelijk anders overeengekomen.

24. BUMA/STEMRA/SENA-rechten.

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door Party Expert beschikbaar gestelde materialen, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts Party Expert vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

25. Toepasselijk recht.

Op alle door Party Expert gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

26. Eigendomsvoorbehoud.

26.a. Alle verhuur/verkoop artikelen blijven eigendom van Party Expert tot volledige betaling van de op deze verhuur/verkoop artikelen betrekking hebbende vordering(en), rente en kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van het aan Party Expert toekomende.
26.b.Alle op schrift, danwel per E-mail verzonden of mondelinge verkregen informatie blijft eigendom van Party Expert. Aan alle op schrift, danwel per E-mail verzonden of mondelinge verkregen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

27. Prijs/Prijswijzigingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Party Expert afgegeven prijzen:

– In EURO;
– Exclusief BTW;
– Exclusief kosten van vervoer;
– Exclusief extra kosten van parkeergelden, tolgelden en (veer)bootkosten;
– Prijswijzigingen kunnen jaarlijks en/of halfjaarlijks plaatsvinden.

28. Reparaties.

Bij reparaties van 1 of meerdere attractie(s) e.d. van een particulier of een bedrijf is Party Expert niet aansprakelijk voor miscommunicatie, schade of anderszins gerelateerd aan de reparatie.
Party Expert voert zelf reparaties uit indien mogelijk, of laat reparaties uitvoeren door een derde partij, bij beide genoemde varianten is Party Expert in geen enkel geval (juridisch) aansprakelijk.
In iedere variant van reparatie zal Party Expert u verzoeken elke vorm van communicatie met Party Expert te ondertekenen, waardoor u Party Expert vrijwaart van elke schade in wat voor (juridische) aard dan ook.

29. Slotbepalingen.

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij verhuurder.

30. Geschillen.

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en Party Expert verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar Party Expert gevestigd is.
Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil bij het Kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere rechter.
Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
NB. Het kopiëren / gebruiken van deze algemene voorwaarden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Party Expert Attractieverhuur.
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.

 

Alle rechten voorbehouden. © Party Expert 2021
Algemene voorwaarden aanvragen? Neem contact met ons op.

error: LET OP!!! Deze website is beveiligd tegen kopieren, als u toch iets van onze website wilt gebruiken kunt u ons een E-mail sturen.